/

4 lipca 2023

Skuteczna wizualizacja wskaźników w magazynie dla optymalizacji procesów magazynowych

wizualizacja wskaźników

Coraz częściej w magazynach w Polsce i na całym świecie obserwuje się rosnącą popularność wykorzystania wizualizacji danych, by dokładniej przedstawiać stopień realizacji poszczególnych procesów magazynowych. Głównymi powodami, które przemawiają za takim podejściem, są przejrzystość procesów oraz możliwość natychmiastowego reagowania na ewentualne zmiany.

Zalety i rodzaje danych wizualizowanych na magazynach

Korzystając z szerokiej gamy dostępnych narzędzi biurowych, możliwe jest stworzenie autoodświeżających się raportów w formie graficznej dla praktycznie każdego procesu, czynności czy wskaźnika, co oznacza znaczne ułatwienie w obszarze „wizualizacji wskaźników w magazynie”. Najczęściej spotykane wizualizacje na magazynach obejmują dane takie jak:

• Lokalne wskaźniki KPI – stopień realizacji na dany dzień, tydzień lub miesiąc, np. stosunek oczekiwanej ilości zrealizowanych zadań do rzeczywiście wykonanych zadań.

• Aktualny stan realizacji zadań magazynu lub jego poszczególnych stref, np. ilość zadań do wykonania, ilość zadań aktualnie realizowanych oraz pozostała ilość zadań do realizacji.

• Zanonimizowane wyniki poszczególnych pracowników w danym miesiącu, np. korelacja wydajności i jakości w kontekście możliwej do uzyskania premii miesięcznej.

• Stopień wykorzystania maszyn i urządzeń, np. obciążenie godzinowe maszyn lub przypisanie poszczególnych pracowników do wózków widłowych.

• Mapy ciepła pokazujące rozmieszczenie towarów na magazynie lub w danym obszarze, np. z uwzględnieniem rotacyjności produktów względem ścieżki kompletacji.

• Najbardziej priorytetowe zamówienia w danym momencie, co umożliwia pracownikom wybieranie konkretnych zadań kompletacji lub konsolidacji.

• Ilość zrealizowanych jednostek, np. codzienny raport pokazujący ilość wysłanych paczek, palet, samochodów, zamówień itp.

Praktyczne zastosowania systemów wizualizacji danych w magazynie

Poniżej przedstawiamy trzy realne przykłady użycia systemów wizualizacji danych w przedsiębiorstwach, które demonstrują, jak takie rozwiązania mogą przyczynić się do optymalizacji operacji magazynowych:

 

 1. System wskazujący najbardziej priorytetową kuwetę na stacji kompletacyjnej w strefie antresoli wyposażonej w automatyczne przenośniki rolkowe, od początku zamówienia do stacji kontroli jakości i pakowania:

  • Miejsce: Na każdym piętrze antresoli znajduje się sześć stacji służących zarówno do uzupełniania lokacji, jak i do wydawania towarów pod zamówienia. Całość transportu produktów odbywa się za pomocą pojemników typu LTF z czteroznakowym numerem widocznym z obu stron. Nad każdą ze stacji umieszczono monitor, dobrze widoczny dla operatorów.
  • Sposób prezentacji: Na ekranie pojawia się czteroznakowy numer pojemnika. Zaczynając od góry ekranu, numer jest wizualizowany największą czcionką, a idąc w dół – czcionka staje się coraz mniejsza. Ekran odświeża się za każdym razem, gdy kuweta wjeżdża na stację (skan wejściowy).
  • Cel: System analizuje skład pojemników na stacji i sortuje je w kolejności priorytetów realizacji, które są uzależnione od maksymalnej dopuszczalnej godziny ukończenia poszczególnych zadań. System działa głównie informacyjnie, pozwalając operatorom orientować się, co powinni kompletować w danej chwili. Możliwe jest jednak włączenie trybu pracy nakazowej, który pozwala na pobranie tylko i wyłącznie pojemników w kolejności wyświetlanej na monitorze. To z kolei umożliwia bardzo szybkie zakończenie poszczególnych priorytetów/kierunków.
 2. System wskazujący aktualne wykorzystanie wózków widłowych w magazynie:

  • Miejsce: Ekran przy głównym wejściu na magazyn umożliwia kontrolę stopnia wykorzystania parku maszynowego oraz prawidłowych aktywności operatorów przez osoby zainteresowane.
  • Sposób prezentacji: Na ekranie graficznie przedstawione są wszystkie używane w przedsiębiorstwie wózki widłowe. Przy każdym z wózków prezentowane są informacje o tym, czy na danym wózku jest zalogowany użytkownik, data logowania, status wózka (sprawny/uszkodzony) oraz typ wózka z opisem.
  • Cel: W sposób przejrzysty, na pierwszy rzut oka można ocenić, w jakim stopniu wykorzystywana jest flota wózków widłowych oraz czy operatorzy logują się do wózków, których aktualnie używają (wózki nie korzystają z blokady chipowej a logowanie odbywa się w systemie WMS). To umożliwia kontrolowanie, czy użytkownicy dokonują odbioru/przejęcia wózka po poprzednim operatorze (kontrola stanu wózka) oraz czy odwożą i podłączają wózki widłowe przy stacjach ładowania.
 3. System wskazujący aktualną (wypracowaną na dany dzień) wysokość premii pracownika w danym miesiącu.
  • Miejsce: Monitor w każdej strefie pracy, umieszczony tam, gdzie zazwyczaj odbywają się spotkania kadry kierowniczej z pracownikami. Dodatkowo, na zmianę z panelem premii, wyświetla się panel z aktualnym grafikiem i ogłoszeniami wewnętrznymi.
  • Sposób prezentacji: Każdy z pracowników ma nadany unikalny kod identyfikujący przekazywany tylko jemu (nie jest to login z WMS). W kolumnach mamy kolejno kod pracownika, licznik z operacji (tyle kolumn ile typów operacji), zidentyfikowane i przypisane pracownikowi błędy, sumę premii wynikającą z operacji, koszt popełnionych błędów oraz premię wypracowaną będąca różnica pomiędzy suma premii z operacji a kosztem błędów.
  • Cel: Realne, dzienne motywowanie pracowników oraz możliwość sprawdzenia i oceny przez samych pracowników, w jaki sposób wydajność i jakość wpływają na ich premie. Dobrze skonstruowane kalkulatory premiowe w połączeniu z wizualizacją danych okazują się bardzo skutecznym narzędziem motywującym pracowników.

Zagrożenia i szanse związane z wizualizacją wskaźników w magazynie

Choć wizualizacja danych ma wiele zalet, istnieją także pewne zagrożenia. Często wymienia się na przykład przekonanie, że magazynierzy mogą „oszczędzać” pracę, jeśli widzą, że zrealizowali więcej zadań niż zazwyczaj o tej samej porze dnia. Innym problemem jest możliwość wybierania przez pracowników zamówień wygodniejszych do realizacji, jeśli widzą ilości linii/sztuk w zamówieniu. To samo dotyczy wizualizacji zawierającej ilości sztuk w linii.

Jednak odpowiednio skonstruowane systemy premiowania mogą stanowić rozwiązanie tych zagrożeń. Można na przykład stale monitorować średnią godzinową wydajność pracownika i udostępniać dodatkowe zadania do realizacji, które pomogą „zasypać dziurę” związaną z brakiem zadań w poszczególnych godzinach. Takie podej

ście umożliwia zachowanie ciągłości pracy i promuje wykonanie najbardziej absorbujących i najtrudniejszych zadań. Innym przykładem jest wprowadzenie wag dla linii pełno paczkowych i wymagających liczenia, które rekompensują czas poświęcony przez pracownika na dłuższą realizację zadania.

Rozwiązanie to skupia się na zapewnieniu, że systemy wizualizacji wskaźników w magazynie są wykorzystywane w najbardziej efektywny sposób, z korzyścią dla zarówno pracowników, jak i samego magazynu. Wprowadzając systemy wizualizacji danych, magazyny mogą poprawić swoje procesy operacyjne, a pracownicy mogą lepiej zrozumieć swoje role i odpowiedzialności.

Zakres wizualizacji wskaźników w magazynie może być bardzo szeroki. Od podstawowych statystyk, takich jak wskaźniki KPI, po bardziej zaawansowane dane, takie jak analiza wydajności pracowników, stopień wykorzystania maszyn i urządzeń czy priorytetyzacja zadań. Kluczowym jest, aby informacje były prezentowane w sposób klarowny i zrozumiały, umożliwiający szybką interpretację i reakcję.

Wizualizacja wskaźników w magazynie to potężne narzędzie, które może zrewolucjonizować zarządzanie magazynem. Poprzez odpowiednie przedstawienie danych, firmy mogą lepiej zrozumieć i optymalizować swoje operacje, co w rezultacie przekłada się na zwiększenie produktywności i efektywności.