/

25 grudnia 2021

Controlling logistyczny – optymalizacja kosztów i efektywność

piotr susz controlling logistyczny

Controlling logistyczny to funkcja zarządzania, która odpowiada za planowanie, koordynowanie, kontrolowanie i korygowanie działań przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia jego celów. W praktyce oznacza to m.in. zbieranie i analizowanie danych finansowych i operacyjnych, opracowywanie raportów i prognoz, tworzenie strategii i planów działania, nadzorowanie realizacji projektów, weryfikowanie wyników, a także podejmowanie decyzji dotyczących alokacji zasobów. Trudno zatem wyobrazić sobie lepsze miejsce niż logistyka do jego prowadzenia.

Korzyści z zastosowania controllingu w logistyce

Prowadzenie controllingu logistycznego jest niezwykle ważne, ponieważ umożliwia kontrolę kosztów i identyfikowanie obszarów, w których można dokonać oszczędności. Kontrola kosztów jest niezbędna w logistyce, ponieważ te są ważnym elementem całego procesu i mają wpływ na rentowność przedsiębiorstwa. Dzięki controllingu logistycznemu można monitorować koszty związane z transportem, magazynowaniem, obsługą klienta i innymi elementami logistyki.

Praktyczne zastosowanie controllingu w logistyce magazynowej obejmuje:

  1. Monitorowanie kosztów magazynowania: Analiza kosztów związanych z wynajmem, opłatami za prąd i ogrzewanie, ubezpieczeniem oraz obsługą magazynową.
  2. Optymalizacja wykorzystania powierzchni magazynowej: Analiza wolnego miejsca w magazynie oraz identyfikacja obszarów do poprawy wykorzystania powierzchni.
  3. Monitorowanie procesów załadunku i rozładunku towarów: Analiza czasu potrzebnego na te procesy i identyfikacja obszarów do poprawy wydajności.

Przykład zastosowania controllingu w magazynie: Firma XYZ osiągnęła znaczące oszczędności kosztów magazynowania oraz poprawiła wydajność magazynu dzięki analizie kosztów składowania, wykorzystania powierzchni magazynowej oraz procesów załadunku i rozładunku towarów.

Holistyczne podejście do zarządzania: Połączenie controllingu, zarządzania ryzykiem, CSR i zarządzania zasobami ludzkimi pozwala na kompleksowe zarządzanie firmą, uwzględniając cele finansowe, społeczne, środowiskowe oraz ludzkie zasoby. Wspólnym celem jest trwały wzrost organizacji.

Optymalizacja kosztów dzięki controllingowi w logistyce

Kontrola kosztów w logistyce ma na celu identyfikację obszarów, w których zachodzi marnotrawstwo zasobów i wprowadzenie zmian, które pozwolą na ograniczenie kosztów. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie efektywności kosztowej i poprawa rentowności przedsiębiorstwa. Wśród możliwych działań kontrolnych można wymienić np. weryfikację cen u dostawców, monitoring wykorzystania paliwa i energii elektrycznej, a także optymalizację procesów logistycznych.

Controlling logistyczny a jakość usług

Kontrola kosztów w logistyce ma znaczenie nie tylko w kontekście oszczędności, ale także z punktu widzenia zwiększenia jakości usług. Dzięki skutecznej kontroli kosztów przedsiębiorstwo logistyczne oprócz lepszej jakości może zaoferować konkurencyjne ceny co wpływa na satysfakcję klientów.

Zarządzanie ryzykiem w ramach controllingu logistycznego

Istotnym aspektem controllingu logistycznego jest także skuteczne zarządzanie ryzykiem. Kontrola kosztów może pomóc w identyfikacji obszarów, w których istnieją zagrożenia finansowe i wdrożenie działań mających na celu minimalizowanie ryzyka. Przykładowo, kontrola kosztów może dotyczyć potencjalnych zagrożeń związanych z procesem produkcyjnym oraz łańcuchem dostaw. Dzięki temu firma zidentyfikowała obszary ryzyka. Na przykład wahania cen surowców, opóźnienia w dostawach czy zmiany w regulacjach prawnych, i opracowała strategie minimalizacji tych ryzyk. Firma zdecydowała się zatem na dywersyfikację dostawców surowców, aby zmniejszyć ryzyko związane z opóźnieniami dostaw czy wzrostem cen.

Przykład zastosowania w praktyce

W ramach działań CSR, firma ABC zwiększyła swoje zaangażowanie w ochronę środowiska, m.in. przez wprowadzenie programu redukcji zużycia energii i wody, współpracę z lokalnymi rolnikami w zakresie ekologicznych praktyk uprawy oraz promowanie zrównoważonej żywności wśród konsumentów. Ponadto, firma zainwestowała w lokalne społeczności, wspierając projekty edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.

W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi firma ABC zwiększyła swoje wysiłki w zakresie szkoleń, rozwoju kompetencji i awansów zawodowych swoich pracowników. Oprócz tego firma wprowadziła system ocen pracowniczych, który pozwala na monitorowanie efektywności pracy i identyfikację obszarów, w których pracownicy potrzebują dodatkowego wsparcia. Firma zwiększyła również zaangażowanie pracowników w proces decyzyjny, organizując regularne spotkania zespołowe oraz wprowadzając system sugestii i innowacji.

Wdrożenie holistycznego podejścia do zarządzania pozwoliło firmie ABC osiągnąć lepsze wyniki finansowe. Zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, zbudować lepsze relacje z pracownikami i społecznością lokalną oraz zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Działania te wpłynęły również na wizerunek firmy jako odpowiedzialnego i zrównoważonego przedsiębiorstwa. to z kolei przyczyniło się do zwiększenia lojalności klientów i przyciągnięcia nowych inwestorów.

Wnioski:

Holistyczne podejście do zarządzania, łączące controllingu, zarządzanie ryzykiem, CSR i zarządzanie zasobami ludzkimi, pozwala firmom na osiągnięcie lepszych wyników i zrównoważony rozwój. Takie podejście uwzględnia potrzeby wszystkich interesariuszy oraz wpływ działalności firmy na środowisko i społeczność lokalną. W efekcie firmy, które stosują holistyczne podejście do zarządzania, zyskują konkurencyjną przewagę na rynku. Zwiększają swoją atrakcyjność dla inwestorów i klientów, którzy coraz częściej poszukują przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Controlling logistyczny a kompleksowy system zarządzania

W celu pomyślnego wdrożenia holistycznego podejścia do zarządzania, firmy powinny:

  1. Określić swoje strategiczne cele i wartości, które będą kierować wszystkimi aspektami działalności. Cele te powinny być zgodne z długoterminowym rozwojem firmy oraz interesami wszystkich jej interesariuszy.
  2. Zapewnić zaangażowanie zarządu i kierownictwa średniego szczebla w realizację holistycznego podejścia do zarządzania. Wdrożenie takiego podejścia wymaga zmiany myślenia na poziomie decyzyjnym oraz stałego monitorowania postępów w realizacji celów.
  3. Regularnie oceniać i monitorować działania w ramach holistycznego zarządzania. Szybko reagować na ewentualne problemy i dostosowywać strategie w związku z dynamicznym zmianom na rynku.
  4. Współpracować z różnymi interesariuszami, w tym pracownikami, dostawcami, klientami oraz lokalną społecznością, aby zbudować partnerstwa oparte na wspólnych celach i wartościach.
  5. Inwestować w rozwój pracowników oraz kształtowanie kultury organizacyjnej, która promuje odpowiedzialność, innowacyjność i ciągłe doskonalenie.
  6. Systematycznie raportować swoje działania i postępy w zakresie holistycznego zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwoli to na utrzymanie zaufania interesariuszy oraz śledzenie postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Wdrożenie holistycznego podejścia do zarządzania może być wyzwaniem. Zwłaszcza dla firm, które wcześniej koncentrowały się wyłącznie na osiąganiu krótkoterminowych wyników finansowych. Jednak takie podejście może przynieść znaczące korzyści, zarówno dla firmy, jak i dla wszystkich związanych z nią interesariuszy. Wpłynie to na trwały sukces przedsiębiorstwa i jego długoterminowe przetrwanie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Zainteresował Cię temat? Skontaktuj się z nami tutaj lub tutaj!